гл. ас. Антоанета Джельова

АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ДЖЕЛЬОВА е родена през 1959 г. в гр. Свищов. Завършва гимназия в Пловдив и специалност българска филология  в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" (1982). От 1982 до 1983 е преподавател в средно професионално училище „Г. С. Раковски" в гр. Раковски. През 1988 г. работи като хоноруван асистент към Катедрата по български език. От 1989 г. е редовен асистент по старобългаски език. Главен асистент е в Катедрата по общо езикознание и история на българския език във Филологическия факултет на Пловдивския университет. Изнасяла е лекции по старобългарски език във филиала на Пловдивския университет „Любен Каравелов" – Кърджали. От 2004 до 2009 г. е гост-лектор по езикова култура в Колежа по икономика и администрация – Пловдив. От 2010 г. до 2014 г. е лектор по български език, литература и култура в МДПУ „Богдан Хмелницки" – Мелитопол, Украйна. Работила е по Научен проект ОХИ № 535/1995 г. към Национален фонд Научни изследвания на тема: Програма за изследване на прехода на българския език от синтетизъм към аналитизъм (1995) и Научен проект 03-ФЛ 57 към НИС на Пловдивския унверситет „Паисий Хилендарски" на тема: Типологична характеристика на старобългарския език и измененията в системата на имената (2003 – 2004 г.). Участвала е в изготвянето на научно-приложни колективни издания.

Последни публикации

 • Антоанета Джельова. За какво ни е езиковата култура? Научни трудове. ПУ "Паисий Хилендарски", Том 48, Книга 1, Сборник А Филологически факултет, 2010, с. 138 – 145. 
 • Антоанета Джельова. Ятов преглас. Правописни правила и особености. Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. // Сборник с доклади от Националната конференция по проблемите на съвременната българска книжовна норма. Пловдив, 26 – 27 ноември 2010, с. 98 – 111.
 • Антоанета Джельова. Липсата на граници в езика и формално-типологичните й прояви при простите езикови знакове морфема и дума. Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив, Контекст, 2011, с. 104 – 114.
 • Антоанета Джельова. Глагол быть – ядро языковой системы. // Вiснiк Запорiзького нацiонального университету 2012, № 1, с. 150 – 154.
 • Антоанета Джельова. Безличните глаголни изречения с дателен падеж в български и руски // Матерiали Мiжнародного науково-методичного семiнару з болгарьскоï мови, лiтератури, культури та  iсторiï 17 – 18 травня 2012 року. Бердянський державний педагогiчний унiверситет, с. 45 – 48.
 • Антоанета Джельова, П. Ж. Джельов. Опозицията активност – инактивност и изразяването й в българския език. // Матерiали Мiжнародного науково-методичного семiнару з болгарьскоï мови, лiтератури, культури та  iсторiï 17 – 18 травня 2012 року. Бердянський державний педагогiчний унiверситет с. 42 – 45
 • Антоанета Джельова. Новая парадигма в интерпретации естественного языка – Українознавчий альманах. Випуск 9. Київ, Мелітополь 2012, с. 130 – 132.
 • Антоанета Джельова. Езиковата ситуация сред българската общност в Северното Приазовие и Черноморие (системно-синергетичен анализ) // Сборник „Болгари Пiвнiчного Приазов'я: історія, мова та культура". Книга ІV. Матерiали мiжнародної наукової конференцiї „ІV Приазовський болгаристичний семiнар" Мелiтополь – Велико Тирново 2012, с. 27 – 40.
 • Антоанета Джельова. Перспективи за изследвания на българо-украинските езиково-културни взаимодействия с новата научна парадигма // Сборник „Болгари Пiвнiчного Приазов'я: історія, мова та культура". Книга V 2012. Болгари: 150 рокiв у Приазовськoму краї, Мелiтополь – Велико Тирново 2012, с. 164 – 180.
 • Антоанета Джельова. Езиковата интерференция (системно-синергетичен метод) – Матерiали ІІ Мiжнародного науково-методичного семIнару з болгарської мови, лIтератури, культури та исторiї – 16 – 17 травня 2013 року. Збiрник тез, Бердянськ, БДПУ, 2013, с. 23 – 27.
 • Антоанета Джельова, П. Джельов. Культурно-языковые взаимодействия болгарского языка – Матерiали ІІ Мiжнародного науково-методичного семiнару з болгарської мови, лIтератури, культури та исторiї – 16 – 17 травня 2013 року. Збiрник тез, Бердянськ, БДПУ, 2013, с. 27 – 31.
 • Антоанета Джельова. Атракторът в езиковата система. // Сб. Славистика ІV. Сборник с доклади по случай ХV международен конгрес на славистите в Минск, 2013.
 • Антоанета Джельова (редактор). Сборник „Болгари Пiвнiчного Причoрномор'я: історія, мова та культура". // Книга ІV 2012. Матерiали мiжнародноi науковоi конференцii „ІV Приазовский болгаристичний семiнар", Мелiтополь – Велико Тирново 2012.
 • Антоанета Джельова (редактор). Сборник „Болгари Пiвнiчного Причoрномор'я: історія, мова та культура". Книга V. Болгари: 150 рокiв у Приазовськoму краi, Мелiтополь – Велико Тирново, 2012.
 • Антоанета Джельова (научен консултант). Геров препис на „История славянобългарска". Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2012.
 • Антоанета Джельова (научен консултант и преводач на приписките). Втора Харитонова преправка на „История славянобългарска" (Чирпан, 1831). Пловдив, Жанет–45, 2013.