Antoinetta Dzhelyova

Antoinetta Stefanova Dzhelyova was born in 1959 in the city of Svishtov. She finished secondary school in Plovdiv and graduated from the Bulgarian Studies programme of the Paissii Hilendarski University of Plovdiv in 1982. From 1982 till 1983 she was a teacher at the G. S. Rakovski secondary vocational school in the town of Rakovski. In 1988 she worked as a part time lecturer at the Department of Bulgarian language. Since 1989 she has been a full time assistant professor of Old Bulgarian. She is an assistant professor at the Department of General Linguistics and History of the Bulgarian Language of the Faculty of Languages and Literature of the University of Plovdiv. She has delivered lectures of Old Bulgarian Studies at the Lyuben Karavelov Department of the University of Plovdiv in Kardzhali. From 2004 till 2009 she was a visiting lecturer of language culture at the Collage of Economics and Administration in Plovdiv. From 2010 till 2014 she was a lecturer of Bulgarian language, literature and culture at the Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University in Melitopol, the Ukraine. She has participated in the Academic Project ОHI No. 535/1995 of the  National Science Fund on the topic Programme of Research of the Transition of Bulgarian Language from Syncretism to Analyticism (1995) and Academic project 03-FL 57 of the Department for Scientific Research Fund of the Paissii Hilendarski University of Plovdiv on the topic Typological Characteristics of Old Bulgarian Language and the Changes in the Name System (2003 – 2004). She has taken part in the creation of applied science compiled editions.

LATEST PUBLICATIONS

 • Антоанета Джельова. За какво ни е езиковата култура? Научни трудове. ПУ "Паисий Хилендарски", Том 48, Книга 1, Сборник А Филологически факултет, 2010, с. 138 – 145. 
 • Антоанета Джельова. Ятов преглас. Правописни правила и особености. Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. // Сборник с доклади от Националната конференция по проблемите на съвременната българска книжовна норма. Пловдив, 26 – 27 ноември 2010, с. 98 – 111.
 • Антоанета Джельова. Липсата на граници в езика и формално-типологичните й прояви при простите езикови знакове морфема и дума. Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив, Контекст, 2011, с. 104 – 114.
 • Антоанета Джельова. Глагол быть – ядро языковой системы. // Вiснiк Запорiзького нацiонального университету 2012, № 1, с. 150 – 154.
 • Антоанета Джельова. Безличните глаголни изречения с дателен падеж в български и руски // Матерiали Мiжнародного науково-методичного семiнару з болгарьскоï мови, лiтератури, культури та  iсторiï 17 – 18 травня 2012 року. Бердянський державний педагогiчний унiверситет, с. 45 – 48.
 • Антоанета Джельова, П. Ж. Джельов. Опозицията активност – инактивност и изразяването й в българския език. // Матерiали Мiжнародного науково-методичного семiнару з болгарьскоï мови, лiтератури, культури та  iсторiï 17 – 18 травня 2012 року. Бердянський державний педагогiчний унiверситет с. 42 – 45
 • Антоанета Джельова. Новая парадигма в интерпретации естественного языка – Українознавчий альманах. Випуск 9. Київ, Мелітополь 2012, с. 130 – 132.
 • Антоанета Джельова. Езиковата ситуация сред българската общност в Северното Приазовие и Черноморие (системно-синергетичен анализ) // Сборник „Болгари Пiвнiчного Приазов'я: історія, мова та культура". Книга ІV. Матерiали мiжнародної наукової конференцiї „ІV Приазовський болгаристичний семiнар" Мелiтополь – Велико Тирново 2012, с. 27 – 40.
 • Антоанета Джельова. Перспективи за изследвания на българо-украинските езиково-културни взаимодействия с новата научна парадигма // Сборник „Болгари Пiвнiчного Приазов'я: історія, мова та культура". Книга V 2012. Болгари: 150 рокiв у Приазовськoму краї, Мелiтополь – Велико Тирново 2012, с. 164 – 180.
 • Антоанета Джельова. Езиковата интерференция (системно-синергетичен метод) – Матерiали ІІ Мiжнародного науково-методичного семIнару з болгарської мови, лIтератури, культури та исторiї – 16 – 17 травня 2013 року. Збiрник тез, Бердянськ, БДПУ, 2013, с. 23 – 27.
 • Антоанета Джельова, П. Джельов. Культурно-языковые взаимодействия болгарского языка – Матерiали ІІ Мiжнародного науково-методичного семiнару з болгарської мови, лIтератури, культури та исторiї – 16 – 17 травня 2013 року. Збiрник тез, Бердянськ, БДПУ, 2013, с. 27 – 31.
 • Антоанета Джельова. Атракторът в езиковата система. // Сб. Славистика ІV. Сборник с доклади по случай ХV международен конгрес на славистите в Минск, 2013.
 • Антоанета Джельова (редактор). Сборник „Болгари Пiвнiчного Причoрномор'я: історія, мова та культура". // Книга ІV 2012. Матерiали мiжнародноi науковоi конференцii „ІV Приазовский болгаристичний семiнар", Мелiтополь – Велико Тирново 2012.
 • Антоанета Джельова (редактор). Сборник „Болгари Пiвнiчного Причoрномор'я: історія, мова та культура". Книга V. Болгари: 150 рокiв у Приазовськoму краi, Мелiтополь – Велико Тирново, 2012.
 • Антоанета Джельова (научен консултант). Геров препис на „История славянобългарска". Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2012.
 • Антоанета Джельова (научен консултант и преводач на приписките). Втора Харитонова преправка на „История славянобългарска" (Чирпан, 1831). Пловдив, Жанет–45, 2013.