гл. ас. д-р Атанас Терзийски

АТАНАС ТАНОВ ТЕРЗИЙСКИ защитава магистърска степен по химия в Пловдивския университет (1997). В периода 2001– 2006 г. работи и успешно защитава докторска дисертация в Германия, Университет Дуисбург-Есен в областта на атмосферната химия. По настоящем е преподавател в Пловдивския университет и работи в областта на моделирането на химични процеси и информационните технологии. Интернет администратор на Пловдивския университет за периода 1999 – 2012 г. От началото на 2013 г. ръководи Лабораторията за компютърно подпомагане на обучението и научните изследвания (на английски език е утвърдено така: Computer Assisted Research and Teaching Lab.). Ръководител на НАТО проект (2007 – 2009) и „Млади учени" към НФНИ (2010 – 2013). Участвал е в редица международни и национални проекти. Женен е, има три деца. (Лична страница: http://atanas.uni-plovdiv.net)