гл. ас. д-р Атанаска Тошева

АТАНАСКА СЛАВЕЧВА ТОШЕВА е родена през 1959 г. в гр. Пловдив. Завършва РЕГ „Иван Вазов" в гр. Пловдив (1977), Софийския университет „Св. Климент Охридски" с първа специалност руска филология и втора специалност българска филология (1982). От 1989 г. работи в ПУ „Паисий Хилендарски" в Катедрата по руска филология. Защитава дисертация върху езиковите особености на Спиридоновата „История во кратце о болгарском народе славенском" от 1792 г. (2007). Чете лекции по Историческа граматика на руския език, История на руския книжовен език, Проблеми на сравнително-историческото езикознание, История на българската култура в бакалавърски и магистърски програми в ПУ и Старобългарски език в бакалавърски програми във филиал Смолян. Научните й интереси са в областта на историята на руския и българския език, културологията и лексикографията. Участвала е в редица международни и национални научни форуми и в следните проекти: „Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры", Фонд „Научни изследвания" при ПУ „Паисий Хилендарски", ръководител: доц. д-р Стефка Георгиева (2005 – 2006); „Нов руско-български тематичен речник", Фонд „Научни изследвания" при ПУ „Паисий Хилендарски", ръководител: доц. д-р Стефка Георгиева (2007 – 2008); „Нов българо-руски тематичен речник", Фонд „Научни изследвания" при ПУ „Паисий Хилендарски", ръководител: доц. д-р Стефка Георгиева (2008 – 2009); „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда" , Министерство на образованието и науката с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейски социален фонд – изследовател, автор на бизнес модул по учебна програма; „Студентски практики" , Министерство на образованието и науката с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейски социален фонд – академичен наставник. 

Избрани публикации

Книги

 • Езикът на „История во кратце о болгарском народе славенском" на йеросхимонах Спиридон (1792) в контекста на езиковата ситуация в България през втората половина на XVIII век. Университетско издателство „Паисий Хилендарски"  Пловдив, 2009, 301 страници, ISBN: 978-954-423-562-8.

 

Статии

 • К проблеме функционирования болгарского литературного языка в XV в. В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т.33, кн. 1, 1995 – Филологии, с. 51 – 54.
 • Някои наблюдения върху езика на Евангелието в България и Русия през XV – XVI в. // 120 години от Априлското въстание. Научно-тематичен сборник от доклади на Юбилейна научна сесия 22 – 23 май 1996 г. Т. 3. Военни, социални и хуманитарни науки. ВВВУ „Г.Бенковски" Долна  Митрополия, 1996, с. 470 – 475.  
 • Некоторые особенности именного словоизмнения в языке богослужебной литературы XV – XVI вв. (на материале Тырговищкого печатного четве-роевангелия и Острожской библии). // Лингвистические и культуроведческие аспекты русского языка в сопоставлении с родным. Доклады международной конференции МАПРЯЛ 11 – 14 октября 1996 г. Пловдив, 1997, с. 206 – 208.
 • Някои особености в склонението на съществителните от мъжки род в „История во кратце о болгарском народе славенском" на йеросхимонах Спиридон. В: Русский язык. „Проблемы истории, теории и методики преподавания". Сборник трудов, посвященных 30-летию Шуменского университета и 120-летию педагогического образования в Шумене. Шумен. 2002, с. 65 – 72.
 • О языке «Истории во кратце о болгарском народе славенском» иеросхимонаха Спиридона (1792 г.). // Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ 2002. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 2002, с. 270 – 273.
 • Историческото повествование на Паисий Хилендарски (1762) и Спиридон Рилски (1792) (езикови особености на наратива). В: Научни трудове на ПУ «Паисий Хилендарски». Том 40, кн. 1, 2002 – Филология. Пловдив, 2002, с. 57 – 63
 • Отступления от нормы церковнославянского языка в «Истории во кратце о болгарском народе славенском» иеросхимонаха Спиридона (1792). // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003, с. 132 – 136.
 • За  църковнославянския език на „История во кратце о болгарском народе славенском" (1792) на йеросхимонах Спиридон. В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски". Том 41, кн. 1, 2003 – Филология. Пловдив, 2003, с. 211 – 220.
 • Към лексикалната характеристика на "История во кратце о болгарском народе славенском" (1792) на йеросхимонах Спиридон. // Динамика языковых процессов: история и современность. К 75-летию со дня рождения профессора Пенки Филковой. София, 2004, с. 64 – 69.
 • Взаимодействие между традиционното и новото в книжовния български език през втората половина на XVIII в. (върху материал от лексиката на "История во кратце о болгарском народе славенском" (1792) на йеросхимонах Спиридон) В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски". Том 42, Кн. 1, 2004 г. Филология. Университетско издателство „Паисий Хилендарски". Пловдив, 2004, с. 23 – 30.
 • Лексикалните варианти и книжовната норма в езика на възрожденската книжнина през втората половина на XVIII в. (върху материал от историографията на йеросхимонах Спиридон "История во кратце о болгарском народе славенском" от 1792 г.) // Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова „Лингвистични дискурси" – Научни трудове на ПУ. Филология. Том 43, кн. 1, сб. А, 2005, с. 101 – 108.
 • Към въпроса за имамь-конструкциите за изразяване на бъдеще време в историята на българския език. // По следу учителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, с. 109 – 113.
 • Особенности функционирования церковнославянского языка в Болгарии в конце XVIII – начале XIX векa. // Конференция МАПРЯЛ „Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры", Сборник докладов, Том I, Болгария, Пловдив 31 октября – 3 ноября 2006, УИ „Паисий Хилендарски", 2007, с. 82 – 86.
 • Отношение церковнославянской письменной традиции XVIII в. к формированию русского и болгарского литературных языков нового типа. // Материалы XI Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Варна, 17 – 23 сентября 2007 г. Том 3. Русский язык: диахрония и динамика языковых процессов. Функциональные разновидности русского языка. Heron Press, Sofia, 2007, с. 223 – 226.
 • К типологической характеристике славяноболгарского языка второй половины XVIII – начала XIX века. // Научни трудове на ПУ. Филология. Том 48, бр. 1, СБ. Б, 2010, с. 214 – 221, ISBN: 0861-0029.
 • Структурно-функционален статус на славянобългарския език („История во кратце о болгарском народе славенском" на йеросхимонах Спиридон) доклад, изнесен на международна конференция „Езици на паметта в литературния текст" в СУ «Св. Климент Охридски» на 26 – 27 април 2013 г. (под печат).
 • Функциональный статус гибридных вариантов церковнославянского языка во второй половине XVIII – первой четверти XIX вв. (на материале первых историографий болгарского Возрождения).  // Русистика 2013. Сборник материалов международной научной конференции „Русистика XXI века: традиции и перспективы" 11-12 октября 2013 г., г. Шумен. Издателство: Химера, 2013, с. 320 – 331, ISSN 1313-9800.
 • Структурно-функционален статус на славянобългарския език на „История славянобългарска" (към типологията на хибридните варианти на църковнославянския език)  // Проглас. Издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет. Университетеско издателство „Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, кн. 2, 2013 (год. XXII), с. 146 – 162.