Atanaska Tosheva

ATANASKA SLAVCHEVA TOSHEVA was born in 1959 in the city of Plovdiv. She finished the Ivan Vazov Russian Language School in the city of Plovdiv (1977), she graduated from St. Kliment Okhridski University of Sofia with first major in Russian Studies and second major in Bulgarian Studies (1982). She has worked since 1989 at the Paissii Hilendarski University of Plovdiv, in the Department of Russian Studies. She defended a dissertation on the linguistic characteristics of Spiridon's Brief History of the Slavonic Bulgarian People from 1792 (2007). She delivers lectures in Historical Grammar of the Russian Language, History of the Russian Literary Language, Problems of Comparative-Historical Linguistics, History of the Bulgarian Culture in the undergraduate and postgraduate programmes of the University of Plovdiv and Old Bulgarian in the undergraduate programmes of the Smolyan Department. Her academic interest are in the field of the history of the Russian and Bulgarian languages, Cultural Studies and Lexicography. She has participated in a number of international and national academic for a and in the following projects: „Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры", Department for Scientific Research Fund of the Paissii Hilendarski University of Plovdiv, project manager Associate professor Stefka Georgieva, PhD (2005-2006); New Russian-Bulgarian Topical Dictionary, Department for Scientific Research Fund of the Paissii Hilendarski University of Plovdiv, project manager Associate professor Stefka Georgieva, PhD (2007 – 2008); New Bulgarian- Russian Topical Dictionary, Department for Scientific Research Fund of the Paissii Hilendarski University of Plovdiv, project manager Associate professor Stefka Georgieva, PhD (2008 – 2009); Updating the Academic Curricula in University Education in Conformity with the Labour Market requirements, Ministry of Education and Science with the financial support of the Operative Programme Human Resources Development co-financed by the European Social Fund – researcher, author of business module of the learning programme; Student Practices, Ministry of Education and Science with the financial support of the Operative Programme Human Resources Development co-financed by the European Social Fund – academic tutor. 

SELECTED PUBLICATIONS

Books

 • Езикът на „История во кратце о болгарском народе славенском" на йеросхимонах Спиридон (1792) в контекста на езиковата ситуация в България през втората половина на XVIII век. Университетско издателство „Паисий Хилендарски"  Пловдив, 2009, 301 страници, ISBN: 978-954-423-562-8.

 

Articles

 • К проблеме функционирования болгарского литературного языка в XV в. В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т.33, кн. 1, 1995 – Филологии, с. 51 – 54.
 • Някои наблюдения върху езика на Евангелието в България и Русия през XV – XVI в. // 120 години от Априлското въстание. Научно-тематичен сборник от доклади на Юбилейна научна сесия 22 – 23 май 1996 г. Т. 3. Военни, социални и хуманитарни науки. ВВВУ „Г.Бенковски" Долна  Митрополия, 1996, с. 470 – 475.  
 • Некоторые особенности именного словоизмнения в языке богослужебной литературы XV – XVI вв. (на материале Тырговищкого печатного четве-роевангелия и Острожской библии). // Лингвистические и культуроведческие аспекты русского языка в сопоставлении с родным. Доклады международной конференции МАПРЯЛ 11 – 14 октября 1996 г. Пловдив, 1997, с. 206 – 208.
 • Някои особености в склонението на съществителните от мъжки род в „История во кратце о болгарском народе славенском" на йеросхимонах Спиридон. В: Русский язык. „Проблемы истории, теории и методики преподавания". Сборник трудов, посвященных 30-летию Шуменского университета и 120-летию педагогического образования в Шумене. Шумен. 2002, с. 65 – 72.
 • О языке «Истории во кратце о болгарском народе славенском» иеросхимонаха Спиридона (1792 г.). // Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ 2002. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 2002, с. 270 – 273.
 • Историческото повествование на Паисий Хилендарски (1762) и Спиридон Рилски (1792) (езикови особености на наратива). В: Научни трудове на ПУ «Паисий Хилендарски». Том 40, кн. 1, 2002 – Филология. Пловдив, 2002, с. 57 – 63
 • Отступления от нормы церковнославянского языка в «Истории во кратце о болгарском народе славенском» иеросхимонаха Спиридона (1792). // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003, с. 132 – 136.
 • За  църковнославянския език на „История во кратце о болгарском народе славенском" (1792) на йеросхимонах Спиридон. В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски". Том 41, кн. 1, 2003 – Филология. Пловдив, 2003, с. 211 – 220.
 • Към лексикалната характеристика на "История во кратце о болгарском народе славенском" (1792) на йеросхимонах Спиридон. // Динамика языковых процессов: история и современность. К 75-летию со дня рождения профессора Пенки Филковой. София, 2004, с. 64 – 69.
 • Взаимодействие между традиционното и новото в книжовния български език през втората половина на XVIII в. (върху материал от лексиката на "История во кратце о болгарском народе славенском" (1792) на йеросхимонах Спиридон) В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски". Том 42, Кн. 1, 2004 г. Филология. Университетско издателство „Паисий Хилендарски". Пловдив, 2004, с. 23 – 30.
 • Лексикалните варианти и книжовната норма в езика на възрожденската книжнина през втората половина на XVIII в. (върху материал от историографията на йеросхимонах Спиридон "История во кратце о болгарском народе славенском" от 1792 г.) // Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова „Лингвистични дискурси" – Научни трудове на ПУ. Филология. Том 43, кн. 1, сб. А, 2005, с. 101 – 108.
 • Към въпроса за имамь-конструкциите за изразяване на бъдеще време в историята на българския език. // По следу учителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, с. 109 – 113.
 • Особенности функционирования церковнославянского языка в Болгарии в конце XVIII – начале XIX векa. // Конференция МАПРЯЛ „Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры", Сборник докладов, Том I, Болгария, Пловдив 31 октября – 3 ноября 2006, УИ „Паисий Хилендарски", 2007, с. 82 – 86.
 • Отношение церковнославянской письменной традиции XVIII в. к формированию русского и болгарского литературных языков нового типа. // Материалы XI Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Варна, 17 – 23 сентября 2007 г. Том 3. Русский язык: диахрония и динамика языковых процессов. Функциональные разновидности русского языка. Heron Press, Sofia, 2007, с. 223 – 226.
 • К типологической характеристике славяноболгарского языка второй половины XVIII – начала XIX века. // Научни трудове на ПУ. Филология. Том 48, бр. 1, СБ. Б, 2010, с. 214 – 221, ISBN: 0861-0029.
 • Структурно-функционален статус на славянобългарския език („История во кратце о болгарском народе славенском" на йеросхимонах Спиридон) доклад, изнесен на международна конференция „Езици на паметта в литературния текст" в СУ «Св. Климент Охридски» на 26 – 27 април 2013 г. (под печат).
 • Функциональный статус гибридных вариантов церковнославянского языка во второй половине XVIII – первой четверти XIX вв. (на материале первых историографий болгарского Возрождения).  // Русистика 2013. Сборник материалов международной научной конференции „Русистика XXI века: традиции и перспективы" 11-12 октября 2013 г., г. Шумен. Издателство: Химера, 2013, с. 320 – 331, ISSN 1313-9800.
 • Структурно-функционален статус на славянобългарския език на „История славянобългарска" (към типологията на хибридните варианти на църковнославянския език)  // Проглас. Издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет. Университетеско издателство „Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, кн. 2, 2013 (год. XXII), с. 146 – 162.