Конференции

Гл. ас. Антоанета Джельова

 

 • Паисиада – системно-синергетичен подход към "История славянобългарска" и нейните преписи и преправки. Доклад, изнесен на ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. Бердянск, Украйна, 15 – 16 май 2014.

 

Гл. ас. д-р Атанаска Тошева

 

 • "Структурно-функционален статус на славянобългарския език ("История во кратце о болгарском народе славенском" на йеросхимонах Спиридон)". Доклад, изнесен на международната научна конференция на тема: „Езици на паметта в литературния текст", проведена в Софийския университет "Св. Климент Охридски". София, България, 26 ‒ 27 април 2013. Програмата на конференцията може да бъде открита на електронен адрес:
  http://izt.bgdocs.org/docs/index-211991.html 
   
 • Функциональный статус гибридных вариантов церковнославянского языка во второй половине XVIII – первой четверти XIX вв. (на материале первых историографий болгарского Возрождения. Докладът е изнесен на международната научна конференция на тема: "Русистика ХХІ века: традиции и перспективы", проведена в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Шумен, България, 11 ‒ 12 октомври 2013 г. 
   
 • Преписите от кръга на Рилската преправка (1825) на "История славянобългарска" – проекция на книжовноезиковите процеси през първата половина на ХІХ век. Доклад, изнесен на ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської  мови, літератури, культури та історії. Бердянск, Украйна, 15 – 16 май 2014.

Гл. ас. Мариана Куршумова

 

 • "Геровият препис на "История славянобългарска", или за знаците на историчността и осъществения езиков континуитет". Доклад, изнесен на Международната научна конференция, проведена на 11 октомври 2013 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" (Паисиеви четения 2013). Програмата на конференцията е публикувана на електронен адрес: http://slovo.uni-plovdiv.bg
   
 • Наблюдения върху лексикално-семантичните различия в Геровия препис на  "История славянобългарска". Доклад, изнесен на ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської  мови, літератури, культури та історії. Бердянск, Украйна, 15 – 16 май 2014.
 • Писменият идиом на монах Харитон в неговите преработки на Паисиевата "История" (лексикално-семантични съпоставки). // Докладът е представен на XXI-те "Епископ-Константинови Четения". Шумен, 21 - 22 май 2014 (под печат).
 • Препист на "История славянобългарска" от Найсен Геров и неговото родословие (лексикално-семантични съпоставки). Доклад, представен на Втория национален колоквиум "По следите на българската книга: Описи. Находки. Библиология". 30 октомври 2014, Народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив (под печат). 

Доц. д-р Мила Кръстева

 

 • "Сравнение на структурните и съдържателните особености на преправките на "История славянобългарска", съставени от монаха таксидиот Харитон Рилски в Змеево (1831) и в Чирпан (1831)". Доклад, изнесен на Международната конференция "Славянски езици и литератури в синхрония и диахрония". Филологически факултет на Московския държавен университет "Ломоносов", Москва, Русия, 26 ‒28 ноември 2013.
   
 • Поп-Йоанова преправка на "История славянобългарска": академични (хипо)тези. Доклад, изнесен на ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської  мови, літератури, культури та історії. Бердянск, Украйна, 15 – 16 май 2014.

 

Гл. ас. д-р Фани Бойкова

 

 • "История славянобългарска" в образователния контекст". Доклад, изнесен на Международната конференция "Славянски езици и литератури в синхрония и диахрония". Филологически факултет на Московския държавен университет „Ломоносов", Москва, Русия, 26 ‒28 ноември 2013.