"Работен" препис на "История славянобългарска"  (Цариград, 1864, проф.  Владимир Ламански)

В студията „Болгарская словесност XVIII века" Владимир Ламански споделя: „Теперь я намеренъ обратитъ вниманiе читателя на другой, еще более новый, Болгарскiй сборникъ XVIII века, принадлежащiй рускому консулу въ Филиппополе Н. Г. Герову, известному своими литературными трудами и въ русской литературе (...). Я списалъ себе рукопись еще летомъ 1864 году, въ бытность мою в Цареграде. Рукопись г. Герова зслуживаетъ вниманiя, впервыхъ, как памятникъ письменого языка, употреблявшагося въ XVIII века въ Болгарiи, какъ литературное произведенiе тогдашнихъ Болгарскихъ книжовников, и во вторыхъ какъ лıтопись Болгарская, еще неизвıстный историческiи источникъ"[1]. Цялостният анализ на студията на Ламански доказва, че преписът, който е получил от Н. Геров, е оригиналът на Втората Харитонова преправка. Основателността на тезата ни се потвърждава с факта, че всички фрагменти, цитирани от Ламански, са на църковнославянски език, какъвто е езикът на Втората Харитонова преправка. Доказателство, че става дума именно за Харитоновия ръкопис от Чирпан, а не за Геровия препис на Паисиевата история (езикът на Геровия препис е новобългарски), са и цитираните Харитонови приписки, които също са отразени с черковнославянска графика. Възможно е Вл. Ламански да е преписал и цялостно ръкописа на Харитон, а, ако това се е случило, то тогава съществува вероятност пълният препис на Втората Харитонова преправка, съставен от Вл. Ламански, да се съхранява в ръкописния фонд на руския професор в Русия. На науката предстои да изследва задълбочено тази проблематика[2]. Работното копие, за което съобщаваме тук, е публикувано в пространната студия на Ламански.

 

БЕЛЕЖКИ:

[1] Вж. Ламанский 1869: 108.

[2] По темата вж.: Кръстева 2012: 149 – 174; Кръстева 2013: 165 – 208.  

 

ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

Кръстева, съст. 2012: Геров препис на „История славянобългарска". Подготвил за печат и научен коментар Мила Кръстева. Пловдив.

Кръстева 2013: М. Кръстева. Предай нататък! // Втора Харитонова преправка на „История славянобългарска" (Чирпан, 1831). Първо фототипно издание. Пловдив, с. 165 – 208.

Ламанский 1869: Владимир Иванович Ламанский. Болгарская словесность ХVІІІ вıка. // Журналь Министерства народного просвещения, № CXLV, сентябр. Москва, с. 107 – 123.