Официален сайт

 

>> http://npd.uni-plovdiv.net <<

 

поделение
"Научна и приложна дейност"

Поделение „Научна и приложна дейност" (НПД) при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" е самостоятелно звено, обслужващо научноизследователската дейност в Университета. 

Поделение НПД осъществява връзките и реализацията на научните постижения и възможности на Университета със стопанската практика, обслужва и администрира договорените национални и международни научни програми. 
Поделение НПД работи на принципа на стопанска сметка, има самостоятелни банкови сметки, обезпечава отделна самостоятелна партида на всички договорени изследвания и програми, независимост и самостоятелност при изразходване на средствата, както и пълната законосъобразност в съответствие с българското законодателство и изискванията на отделните договори и програми. Поделението е пряко подчинено на Зам.-ректора по науката и международно сътрудничество. Оперативно дейността на Поделението се управлява от Директор.
 
Изследователската дейност обхваща различни области от природните и обществените науки. Особено активни са изявите в следните направления: 
 • Информатика и информационни технологии
 • Микробиология и биотехнологии 
 • Изследвания върху оползотворяване на природни суровини
 • Опазване на околната среда
 • Оптоелектроника и лазерна техника 
 • Синтез на нови органични и неорганични вещества 
 • Радиоактивни изследвания на почвата, водата и въздуха 
 • Изследване на биологичното разнообразие в България с цел опазване на естествения генофонд и използване на подходящи видове в биологичната борба 
 • Физиология на растенията и молекулярна биология 
 • Проблеми на висшето образование 
 • Изследване езика, литературата и културата на региона, страната, славянските и западноевропейските страни
 • Изследвания на личността 
 • Социална, религиозна и етническа идентичност
В поделение НПД годишно се разработват над 230 договора, материално обезпечени от следните източници:
 1. Международни програми 
 2. Договори, сключени с Националния фонд „Научни изследвания" 
 3. Фонд „Научни изследвания" при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" 
 4. Приложни договори