ПУБЛИКАЦИИ ПО ПРОЕКТА

Гл. ас. Антоанета Джельова

 

 • Паисиада – системно-синергетичен подход към „История славянобългарска" и нейните преписи и преправки. // Сб. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської  мови, літератури, культури та історії (15 – 16 травня 2014 р). Збірник тез. Бердянск, БДПУ, 2014, с. 158 – 164.

Гл. ас. д-р Атанаска Тошева

 • Структурно-функционален статус на славянобългарския език на "История славянобългарска" (към типологията на хибридните варианти на църковнославянския език). // Проглас. Издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, бр. 2, 2013 (г. ХХІІ), с. 146 – 162.  
 •  Функциональный статус гибридных вариантов церковнославянского языка во второй половине XVIII – первой четверти XIX вв. (на материале первых историографий болгарского Возрождения) // Русистика 2013. Сборник материалов международной научной конференции "Русистика XXI века: традиции и перспективы", 11 – 12 октября 2013 г., г. Шумен. Издателство: Химера, 2013, с. 320 – 331, ISSN 1313-9800.
 • Структурно-функционален статус на славянобългарския език („История во кратце о болгарском народе славенском" на йеросхимонах Спиридон). // Доклад, изнесен на международна конференция „Езици на паметта в литературния текст" в СУ „Св. Климент Охридски" на 26 - 27 април 2013 г. (под печат).
 • Преписите от кръга на Рилската преправка (1825) на "История славянобългарска" – проекция на книжовноезиковите процеси през първата половина на ХІХ век. // Сб. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської  мови, літератури, культури та історії (15 – 16 травня 2014 р). Збірник тез. Бердянск, БДПУ, 2014, с. 170 – 173.

Докт. Галина Димитрова

 • Визуална възстановка на домашното микропространство в "Преживяното" (т. І) от Тодор Влайков. // Проглас. Издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, бр. 2, 2013 (г. ХХІІ), с. 63 – 89.

Гл. ас. Мариана Куршумова

 

 • Геровият препис на "История славянобългарска", или за знаците на историчността и осъществения езиков континуитет // Научни трудове на ПУ, Филология, том 51, бр. 1, сб. А. Пловдив, 2013, с. 49 – 68.
 • Наблюдения върху лексикално-семантичните различия в Геровия препис на  "История славянобългарска". // Сб. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської  мови, літератури, культури та історії (15 – 16 травня 2014 р). Збірник тез. Бердянск, БДПУ, 2014. с. 168 – 170.
   
 • Поп-Йоановият препис на "История славянобългарска" като част от текстовото семейство на Рилската преправка (Лексикално-семантични съпоставки). // Електронно списание LiterNet, 17.08.2014, № 8 (177). Електронен адрес: http://liternet.bg/publish30/mariana-kurshumova/pop-joanov-prepis.htm
 •  Писменият идиом на монах Харитон в неговите преработки на Паисиевата "История" (лексикално-семантични съпоставки). // Доклад, представен на XXI-те "Епископ-Константинови Четения". Шумен, 21 - 22 май 2014 (под печат).
 • Преписът на "История славянобългарска" от Найден Геров и неговото родословие (лексикално-семантични съпоставки). Доклад, представен на Втория национален колоквиум "По следите на българската книга: Описи. Находки. Библиология".  Нарозна библиотека "Иван Вазов", Провдив, 30 октомври 2014 (под печат). 

 

Доц. д-р Мила Кръстева

 

 • Големият възрожденски разказ „Царството Паисиада и хората-разкази (Културноидентификационни модели в преписите, преправките и приписките на Паисиевата "История славянобългарска", ръкописвани през ХVIII век). // Сб. Славистика (І). В чест на ХV международен славистичен конгрес в Минск, 2013. Пловдивски университет. Филологически факултет. УИ „Паисий Хилендарски", с. 243 ‒ 256.
 • Сравнение на структурните и съдържателните особености на преправките на „История славянобългарска", съставени от монаха таксидиот Харитон Рилски в Змеево (1831) и в Чирпан (1831). // Сб. Славянскиe языки и литературы в синхронии и диахронии. Материалы Международной научной конференции, 26 ‒ 28 ноября, Москва, 2013, с. 193 ‒ 195.
 • Предуведомление. Публична лектория "Паисий Хилендарски, "История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!".  // Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Пловдив, бр. 8 (433), 12 ноември 2013 (г. ХХXI), с. 5.Електронен адрес: https://uni-plovdiv.bg/
 • Втори Софрониев препис (Котел, 1781) посланията на едно възрожденско "живелище". Публична лектория "Паисий Хилендарски, "История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!". Лекция № 6. / Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Пловдив, бр. 6 (441), 4 юли 2014 (г. ХХXII), с. 6 ‒ 7.
  Електронен адрес: https://uni-plovdiv.bg/
 • Рилската преправка на "История славянобългарска" (Рилски манастир, 1825). Към теорията и историята на първата възрожденска ръкописна преправка. Публична лектория "Паисий Хилендарски, "История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!". Лекия № 7. / Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Пловдив, бр. 7 (442), 10.10. 2014 (г. ХХXII, с. 4 - 5.
 • Йеромонах х. Харитон Рилец и възрожденските му преправки на "История славянобългарска". Публична лектория "Паисий Хилендарски, "История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!". Лекия № 8. / Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Пловдив, бр. 8 - 9 (443 - 444), 25.11.2014 (г. ХХXII), с.16 - 17. 
 •  Вместо заключение. Публична лектория "Паисий Хилендарски, "История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!". // Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Пловдив, бр. 10 (445), 17.12.2014 (г. ХХXII), с. 11. 
 • Поп-Йоанова преправка на "История славянобългарска": академични (хипо)тези. // Сб. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської  мови, літератури, культури та історії (15 – 16 травня 2014 р). Збірник тез. Бердянск, БДПУ, 2014, с. 164 – 167.
 • Родословът на Първа Харитонова преправка на "История славянобългарска" (Змеево, 1831). // Санкт-Петербургский государственный университет. Филологический факультет. XIX Державинские чтения. Современные и исторические проблемы  болгаристики и славистики. Материалы      XLIII Международной филологической конференции. Санкт-Петербург, 11 - 15 март 2014, с.39 - 46.
 • Първа Харитонова преправка на "История славянобългарска" (Змеево, 1831). Йеромонах х. Харитон Рилец. // Първа Харитонова преправка на "История славянобългарска" (Змеево, 1831). Пловдив, изд. "Жанет 45" (под печат).  

Ас. д-р Роберто Адинолфи

 •  „Царството на славяните" на Мавро Орбини, руският превод на Сава Владиславич и изследванията  по въпроса в българската наука. // Сп. Проглас, 2015, № 2 (под печат).

Гл. ас. д-р Фани Бойкова 

 • "История славянобългарска" в образователния контекст. // Сб. Славянскиe языки и литературы в синхронии и диахронии. Материалы Международной научной конференции, 26 ‒ 28 ноября, Москва, 2013, с. 45 – 46.
 • Пътешествието на "История славянобългарска" в и отвъд, преди и след Училището. // Санкт-Петербургский государственный университет. Филологический факультет. XIX Державинские чтения. Современные и исторические проблемы  болгаристики и славистики. Материалы      XLIII Международной филологической конференции. Санкт-Петербург, 11 - 15 март 2014, с. 6 - 10.