PROJECT PUBLICATIONS

Assistant Professor Antoinetta Dzhelyova

 

 •  Паисиада – системно-синергетичен подход към „История славянобългарска" и нейните преписи и преправки. // Сб. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської  мови, літератури, культури та історії (15 – 16 травня 2014 р). Збірник тез. Бердянск, БДПУ, 2014, с. 158 – 164.

Assistant Professor Atanaska Tosheva, PHD

 •  Структурно-функционален статус на славянобългарския език на „История славянобългарска„ (към типологията на хибридните варианти на църковнославянския език). // Проглас. Издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, бр. 2, 2013 (г. ХХІІ), с. 146 – 162.

 

 •  Преписите от кръга на Рилската преправка (1825) на „История славянобългарска" – проекция на книжовноезиковите процеси през първата половина на ХІХ век. // Сб. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської  мови, літератури, культури та історії (15 – 16 травня 2014 р). Збірник тез. Бердянск, БДПУ, 2014, с. 170 – 173.

Doctoral Student Galina Dimitrova

 

 •  Визуална възстановка на домашното микропространство в "Преживяното" (т. І) от Тодор Влайков. // Проглас. Издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, бр. 2, 2013 (г. ХХІІ), с. 63 – 89.

Assistant Professor Mariana Kurshumova

 

 •  Геровият препис на „История славянобългарска", или за знаците на историчността и осъществения езиков континуитет // Научни трудове на ПУ, Филология, том 51, бр. 1, сб. А. Пловдив, 20131 с. 49 – 68.

 

 •  Наблюдения върху лексикално-семантичните различия в Геровия препис на  „История славянобългарска". // Сб. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської  мови, літератури, культури та історії (15 – 16 травня 2014 р). Збірник тез. Бердянск, БДПУ, 2014. с. 168 – 170.
   
 • Поп-Йоановият препис на "История славянобългарска" като част от текстовото семейство на Рилската преправка. (Лексикално-семантични съпоставки). // Електронно списание LiterNet, 17.08.2014, № 8 (177). Електронен адрес: http://liternet.bg/publish30/mariana-kurshumova/pop-joanov-prepis.htm

Associate Professor Mila Krasteva, PHD

 

 •  Големият възрожденски разказ „Царството Паисиада и хората-разкази. (Културноидентификационни модели в преписите, преправките и приписките на Паисиевата „История славянобългарска", ръкописвани през ХVIII век). // Сб. Славистика (І). В чест на ХV международен славистичен конгрес в Минск, 2013. Пловдивски университет. Филологически факултет. УИ „Паисий Хилендарски", с. 243 ‒ 256.

 

 • Сравнение на структурните и съдържателните особености на преправките на „История славянобългарска", съставени от монаха таксидиот Харитон Рилски в Змеево (1831) и в Чирпан (1831). // Сб. Славянскиe языки и литературы в синхронии и диахронии. Материалы Международной научной конференци 26 ‒ 28 ноября, Москва 2013, с. 193 ‒ 195.

 

 • Предуведомление. Публична лектория „Паисий Хилендарски, „История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!".  // Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Пловдив, бр. 8 (433), 12 ноември 2014 (г. ХХXI), с. 5.
  Електронен адрес: https://uni-plovdiv.bg/

 

 • (Не)видимите следи от литературноисторическия паспорт на автографа на Паисий Хилендарски. Публична лектория „Паисий Хилендарски, „История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!" Лекция № 2. // Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Пловдив, бр. 9 – 10 (434 – 435),  19 декември 2013 (г. ХХXI), с. 14 – 16.
  Елетронен адрес: https://uni-plovdiv.bg/

 

 • „История славянобългарска": текст и контекст. Публична лектория „Паисий Хилендарски, „История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!" Лекция № 3. // Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Пловдив, бр. 1 – 2 (436 – 437), 8 февруари 2014 (г. ХХXII), с. 8 – 10. 
  Електронен адрес: https://uni-plovdiv.bg/

 

 • (Авто)биографичната памет на/за йеромонах Паисий. Хилендарски. Публична лектория „Паисий Хилендарски, „История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!" Лекция № 4. // Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура.  Пловдив, бр. 3 – 4 (438 – 439), 8 април 2014 (г. ХХXII), с. 6 – 7.
  Електронен адрес: https://uni-plovdiv.bg/

 

 • Първи Софрониев препис на „История славянобъгарска". Или за тайнството на възрожденската ръкописна книга и вълшебствата в занаята на преписвача. Публична лектория „Паисий Хилендарски, „История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!" Лекция № 5. / Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Пловдив, бр. 5 (440), 21 май 2014 (г. ХХXII), с. 4 – 5.
  Електронен адрес: https://uni-plovdiv.bg

   
 • Втори Софрониев препис (Котел, 1781) - посланията на едно възрожденско "живелище". // Публична лектория „Паисий Хилендарски, „История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки ‒ предай нататък!" Лекция № 6. / Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Пловдив, бр. 6 (441), 4 юли 2014 (г. ХХXII), с. 6-7.
  Електронен адрес: https://uni-plovdiv.bg/
   
 • Поп-Йоанова преправка на „История славянобългарска": академични (хипо)тези. // Сб. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської  мови, літератури, культури та історії (15 – 16 травня 2014 р). Збірник тез. Бердянск, БДПУ, 2014, с. 164 – 167.

Assistant Professor Fanny Boykova, PHD 

 

 • „История славянобългарска" в образователния контекст. // Сб. Славянскиe языки и литературы в синхронии и диахронии. Материалы Международной научной конференци 26 ‒ 28 ноября, Москва 2013, с. 45 – 46.