гл. ас. д-р Фани Бойкова

ФАНИ ЕВГЕНИЕВА БОЙКОВА е родена през 1964 г. в гр. Батак. Завършва руска езикова гимназия „Иван Вазов" в гр. Пловдив (1982), Държавен библиотекарски институт в гр. София (1988), Българска филология, Филологически факултет, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски" (1994). Защитава дисертация върху прагматиката на текста при обучението по български език (2013). Главен асистент по методика на обучението по български език, Катедра по българска литература и теория на литературата, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", Филологически факултет. Участник е в  международни и национални проекти.  Лектор по програмата „Еразъм" в университетите в гр. Бърно, Чехия (2012); гр. Сегед, Унгария (2013); гр. Комотини, Гърция (2014). Член на организационни и програмни комитети на научни и образователни форуми с международно участие.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

  • Пенка Гарушева,Фани Бойкова. Помагало по методика на обучението по български език (теоретични и практически насоки). Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2014.
  • Фани Бойкова, Л. Бойкова. За някои прагматични особености на онлайн общуването във Фейсбук. // Български език и литература, LV, бр. 4, 2013, с. 417 –  424.
  • Фани Бойкова. Теоретико-експериментален модел за овладяване прагматиката на текста при обучението по български език. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор". Пловдив, УИ „Паисий хилендарски", 2013.
  • Фани Бойкова. Концепцията за комуникативност в обучението по български език // Матерiьли ІІ мiжнародного науково-методичного семинару з болгарскої мови литератури, культури та iсторiї (16-17 травня 2013р.): збірник тез/ упорядники : А. М. Сердюк, О. А. Сеничева, Д. С. Николова. Бердянск, БДПУ, 2013, с. 58 – 62.
  • Фани Бойкова. Езикова политика в българската образователна система. // Opera Slavica. Slavistickѐ rozhledy . Jazykovѐdnў sešit. Ročnik XXIII. Brno, 4/2013, р. 92 – 96.
  • Фани Бойкова. „История славянобългарска" в образователния контекст. // Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии: Материалы Международной научной конференции. Москва, МАКС Пресс, 2013.
  • Фани Бойкова, редактор. Първо фототипно издание на Втори Харитонов препис на „История славянобългарска" (Чирпан 1931), Пловдив, Жанет-45,  2013, ISBN 978-954-491-969-6.