Fanny Boykova

FANNY EVGENIEVA BOYKOVA was born in 1964 in the town of Batak. She finished the Ivan Vazov Russian Language Secondary School in the city of Plovdiv (1982), the State Librarian Institute in Sofia (1988), Bulgarian Studies at the Faculty of Languages and Literature of the Paissii Hilendarski University of Plovdiv (1994). She has defended a dissertation on the pragmatics of the text in Bulgarian language teaching (2013). Assistant Professor in methodology of teaching Bulgarian language, the department of Bulgarian Literature and Theory of Literature, the Paissii Hilendarski University of Plovdiv, the faculty of Languages and Literature. Participant in international and national projects.  Lecturer in the Erasmus Programme in the city of Brno, Czech republic (2012); city of Szeged, Hungary (2013); city of Komotini, Greece (2014). Member of organization and programme committees of academic and educational for a with international participation.

SELECTED PUBLICATIONS

  • Пенка Гарушева,Фани Бойкова. Помагало по методика на обучението по български език (теоретични и практически насоки). Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2014.
  • Фани Бойкова, Л. Бойкова. За някои прагматични особености на онлайн общуването във Фейсбук. // Български език и литература, LV, бр. 4, 2013, с. 417 –  424.
  • Фани Бойкова. Теоретико-експериментален модел за овладяване прагматиката на текста при обучението по български език. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор". Пловдив, УИ „Паисий хилендарски", 2013.
  • Фани Бойкова. Концепцията за комуникативност в обучението по български език // Матерiьли ІІ мiжнародного науково-методичного семинару з болгарскої мови литератури, культури та iсторiї (16-17 травня 2013р.): збірник тез/ упорядники : А. М. Сердюк, О. А. Сеничева, Д. С. Николова. Бердянск, БДПУ, 2013, с. 58 – 62.
  • Фани Бойкова. Езикова политика в българската образователна система. // Opera Slavica. Slavistickѐ rozhledy . Jazykovѐdnў sešit. Ročnik XXIII. Brno, 4/2013, р. 92 – 96.
  • Фани Бойкова. „История славянобългарска" в образователния контекст. // Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии: Материалы Международной научной конференции. Москва, МАКС Пресс, 2013.
  • Фани Бойкова, редактор. Първо фототипно издание на Втори Харитонов препис на „История славянобългарска" (Чирпан 1931), Пловдив, Жанет-45,  2013, ISBN 978-954-491-969-6.