докт. Галина Димитрова

ГАЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА е родена през 1975 г. в гр. Раднево. Завършва Българска филология (магистър) в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" (1999) и Журналистика (1998). Преподавател по български език и литература (1999 – 2011). Участва в студентска експедиция по фолклористика и диалектология в селата Широка лъка, Гела и Стикъл за проучване на местния родопски диалект (1996). Редовен докторант по литература за деца и юноши и юноши  с темата на дисертационния труд: „Модели на спомена в българската литература за деца" и с ръководигел проф. д-р Светлана Стойчева от НАТФИЗ – София. Димитрова има над десет публикации по темата на дисертацията и множество участия в научни форуми. През 2012 г. участва в организацията и провеждането на пътуващ семинар „По стъпките на Паисий" (Пловдив – София – Крагуевац – Нови Сад – Ковил – Сремски Карловци – Нови Сад – Банско – Асеновград – Пловдив), състоял се в рамките на юбилейните чествания на Филологическия факултет, посветени на четвъртхилядолетната история на „История славянобългарска".

Избрани статии

  • l  Модели на визуалната реконструкция на спомена в сборника „Някога" на Дора Габе. // Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19 – 21 април 2012. Том II. Литературознание. Фолклор. Съст. Ани Бурова, Цветанка Аврамова и кол. София, УИ „Св. Климент Охридски", 2012., с. 276 – 281. ISBN 978 – 954 – 07 – 3458-3.
  • l  Спомен и дистанция в поезията на Петя Дубарова. // Творчеството на Петя Дубаровав българския и европейски литературен и културен контекст. Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие, Бургас, 2012. Съст. София Ангелова. ISBN 9789544711689.;
  • l   Аспекти на визуалността в романа „Детски години" на Константин Петканов. // Сборник с доклади от Четиринадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци „Словото – (не)възможната мисия", Пловдив, 17-18 май 2012. Съст. Красимира Чакърова, Татяна Ичевска. ISBN 978 954 8238411.
  • l  Кинематографичният подход на Иван Давидков в повестта „Далечните бродове". // Международна славистична конференция на тема: „Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи"., Благоевград, 5 – 6 октомври 2012. (под печат).
  • l  Честването на смъртта и кинематографичното изображение в автобиографичнат на повест на Иван Давидков „Далечните бродове". В: // Сръбското списание за езици, култури и литератури „Липар", брой 50, октомври 2013.
  • l  Хронотопите на детския спомен и глобалната гледна точка към миналото в мемоарната книга на Константин Константинов „Път през годините". // В: http://slav.unisofia.bg/naum/lilijournal/winter-2012. Електронно списание Littera et Lingua, брой 4, Зима 2012.
  • l  Специфика на времепространствените модели на спомена в сборника с разкази на Стилиян Чилингиров „Детски дни". // http://literaturensviat.com/. Електронно списание Литературен свят, брой 49, март 2013.
  • l  Визуална възстановка на домашното микропространство в "Преживяното" (т. І) от Тодор Влайков.// Проглас. Издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, бр. 2, 2013 (г. ХХІІ), с. 63 – 89.