Galina Dimitrova

GALINA IVANOVA DIMITROVA was born in 1975 in the town of Radnevo. She has graduated from the postgraduate programme of Bulgarian Studies (MA) of the Paissii Hilendarski University of Plovdiv (1999) and Journalism (1998). Teacher of Bulgarian language and literature (1999 – 2011). She took part in a student expedition of folklore studies and dialect studies in the villages of Shiroka Laka, Gela and Stikal conducting research on the local Rhodopi dialect (1996). Full-time doctoral student of literature for children and adolescents with topic of the dissertation ‘Models of Memory in Bulgarian Juvenile Literature with academic advisor professor Svetlana Stoycheva, PhD, of the National Academy of Theatre and Film Arts, Sofia. Dimitrova has more than ten publications on the topic of the dissertation and numerous participations in academic fora. In 2012 she took part in the organization and implementation of the travelling lecture course ‘In the Steps of Paissii' (Plovdiv – Sofia – Kragujevac – Novi Sad – Kovin – Sremski Karlovci – Novi Sad – Bansko – Assenovgrad – Plovdiv), which was delivered within the framework of the anniversary celebrations of the faculty of languages and Literature, dedicated to the quarter of a millennium history of the Slavonic-Bulgarian History.

SELECTED PUBLICATIONS

  • Модели на визуалната реконструкция на спомена в сборника „Някога" на Дора Габе. // Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19 – 21 април 2012. Том II. Литературознание. Фолклор. Съст. Ани Бурова, Цветанка Аврамова и кол. София, УИ „Св. Климент Охридски", 2012., с. 276 – 281. ISBN 978 – 954 – 07 – 3458-3.
  • Спомен и дистанция в поезията на Петя Дубарова. // Творчеството на Петя Дубаровав българския и европейски литературен и културен контекст. Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие, Бургас, 2012. Съст. София Ангелова. ISBN 9789544711689.;
  • Аспекти на визуалността в романа „Детски години" на Константин Петканов. // Сборник с доклади от Четиринадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци „Словото – (не)възможната мисия", Пловдив, 17-18 май 2012. Съст. Красимира Чакърова, Татяна Ичевска. ISBN 978 954 8238411.
  • Кинематографичният подход на Иван Давидков в повестта „Далечните бродове". // Международна славистична конференция на тема: „Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи"., Благоевград, 5 – 6 октомври 2012. (под печат).
  • Честването на смъртта и кинематографичното изображение в автобиографичнат на повест на Иван Давидков „Далечните бродове". В: // Сръбското списание за езици, култури и литератури „Липар", брой 50, октомври 2013.
  • Хронотопите на детския спомен и глобалната гледна точка към миналото в мемоарната книга на Константин Константинов „Път през годините". // В: http://slav.unisofia.bg/naum/lilijournal/winter-2012. Електронно списание Littera et Lingua, брой 4, Зима 2012.
  • Специфика на времепространствените модели на спомена в сборника с разкази на Стилиян Чилингиров „Детски дни". // http://literaturensviat.com/. Електронно списание Литературен свят, брой 49, март 2013.
  • Визуална възстановка на домашното микропространство в "Преживяното" (т. І) от Тодор Влайков.// Проглас. Издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, бр. 2, 2013 (г. ХХІІ), с. 63 – 89.