гл. ас. Гергана Иванова

Гергана Тодорова Иванова е родена през 1962 г. в Пловдив. Завършва Руската езикова гимназия "Иван Вазов" през 1980 г. и същата година е приета в специалността "Славянска филология" (сърбохърватски профил) в Софийския университет "Св. Климент Охридски", където се дипломира със защита на дипломна работа на тема "Изразяване на категорията определеност в сърбохърватски в сравнение с български  език" (1985).  От 1995 г., със стратирането на профила по сърбохърватски език в специалността "Славянска филология" в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски",  след издържан конкурс започва работа като асистент, впоследствие старши и понастоящем главен асистент в същата специалност. От откриването на специалността "Балканистика" във  Филологическия факултет на ПУ е титуляр по сръбски език за студентите балканисти. 
Професионалният й път преди постъпването в ПУ включва  работа в издателски къщи и редакции на периодични издания, където трупа опит като  редактор и коректор. Тези умения прилага и впоследствие, работейки паралелно в няколко издателства, както и в екипа на този проект.