Хилендарската преправка на „История славянобългарска"

Ръкописът се описва с условните названия: „Хилендарска българска история"[1]; „Хилендарска преработка" [2]; „Хилендарски препис"[3]. Оригиналът е анонимен, отсъстват и сведения за дата и място на съставяне. За пряк извод му служи Рилската преправка от 1825 г. Информация за съществуването му откриваме у Й. Иванов. В първото издание на книгата му „Български старини изъ Македония" е записано: „Хилендарската българска история, компилация от първата половина на XIX вıкъ, се различава отъ другитı познати български истории. Този хилендарски р©кописъ ще б©де издаденъ отъ университетския библиотекарь в София, С. Аргиров"[4]. Книгата е библиографирана и в описа на М. Стоянов, като е датирана към 40-те години на деветнадесети век[5]. Задълбочена идентификация на ръкописа прави Илия Тодоров. Като се позовава на цитирания фрагмент от „Български старини изъ Македония" на Й. Иванов, Илия Тодоров анализира съдържанието на ръкописа и го отнася към 20-те – 30-те години на XIX век[6]. Оригиналът на Хилендарската преправка е запазен частично. Науката не разполага с данни за изготвени преписи по Хилендарската преправка. Съхранява в Хилендарския манастир на Света гора Атонска под № Хил. 723 (629)[7]. Книгата не е публикувана.  

 

БЕЛЕЖКИ:

[1] Иванов 1908: 47.

[2] Стоянов 1962: 582. 

[3] Тодоров 1985: 193.

[4] Иванов 1908: 47. Подчертаването е на автора.

[5] Вж. Стоянов 1962: 582 – 583. 

[6] Вж. Тодоров 1985: 193 – 203.

[7] Вж. Богдановић 1978: 241.

 

 

ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

Богдановић 1978:  Д. Богдановић.  Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара. Београд.

Иванов 1908: Й. Йванов. Български старини изъ Македония. Събрани отъ Йорданъ Ивановъ. София.

Стоянов 1962: 576. Маньо Стоянов. Преписи на Паисиевата „История славянобългарска". // Паисий и неговата епоха (1762 - 1962). Сборник от изследвания по случай 200-годишнината от История славянобългарска. София, с. 557 – 596.

Тодоров 1985:  И. Тодоров. Неизвестен препис на Паисиевата история в Хилендарския манастир. // Старобългарска литература, № XVIII, 1985, с. 193 – 203.