Ivanka Gaydadzhieva

IVANKA VALCHEVA GAYDADZHIEVA was born in 1958 in the town of Ivailovgrad. She graduated from the Paissii Hilendarski University of Plovdiv in the programme of Bulgarian Studies (1981). She defended her dissertation presenting the prosodic organization of the Central Rhodopi vernacular (2007). Presently she is an assistant professor at the Department of Bulgarian Language of the University of Plovdiv. In 2002 she specialized in Experimental Phonetics in the city of Torun, Poland, under Professor Irena Sawicka. She was the organizer in charge of several filed  trip dialectology expeditions to different  regions on the Rhodopes: Smolyan region, Zlatograd region, Velingrad region, some of these with international participants. Her academic interests are in the field of Dialectology, Onomastics, Phonetics and Phonology, History of the Bulgarian Literary Language. She is member of the Commission of Dialectology of the International Committee of the Slavonic scholars and of the Union of Scientits in Bulgaria, Plovdiv Office.

SELECTED PUBLICATIONS:

  • Иванка Гайдаджиева. Особености при изграждането на акцентно-ритмичните единици в смолянския говор. // Научни трудове на ПУ, 1998, т. 36, бр. 1, 1998. Филологии, с. 105 – 109.
  • Иванка Гайдаджиева. Интонация на речеви актове, използвани в диалектни текстове от Смолянско. // Научни трудове на ПУ, 1999, т. 37, бр. 1, 1999. Филологии,  с. 327 – 330.                
  • Иванка Гайдаджиева. Опит за представяне на прозодичната организация на смолянския говор. // Научни трудове на ПУ, т. 38, кн. 1, 2000. Филологии, с. 59 – 64.
  • Иванка Гайдаджиева. Сегашното състояние на говора на селата Букаците, Горово и Елево, Смолянско (фонетични особености). // Научни трудове на ПУ, т. 40, бр. 1, 2002. Филология, с. 75 – 80.
  • Иванка Гайдаджиева. Преглед на проучванията върху фонетичните особености на смолянския говор. // Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, с. 134 – 142.
  • Иванка Гайдаджиева. Акцентно-сричкова структура на фонетичната дума в централнородопския говор. // Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст.н.с. І ст. д.ф.н. Йордан Пенчев Пенчев, С., 2006,  с. 377 – 381.
  • Иванка Гайдаджиева. Правопис на думи и форми с преглас на етимологично а  в  българския     език. // Актуални проблеми на съвременната българска книжовна  норма. Пловдив, Контекст, 2010, 93 – 97.
  • Иванка Гайдаджиева. Обзор на проучванията, посветени на родопските вокали [ô] и [ê]. // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив: Контекст, 2011, 115 – 122. 
  • Иванка Гайдаджиева. Интересна микродиалектна особеност в говора на село Аламовци, Златоградско. // Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2012, с. 219 – 225.
  • Иванка Гайдаджиева. Акустичен анализ на българските гласни с помощта на програмата SARP5. Участие с доклад в Международните юбилейни Паисиеви четения „250 години „История славянобългарска", Пловдив, 2 – 3 ноември 2012 г. (в съавторство с Нина Чочева). // Научни трудове на ПУ, т. 50, бр. 1, сб. В, 2012 – Филология, с. 179 – 186.