гл. ас. д-р Иванка Гайдаджиева

ИВАНКА ВЪЛЧЕВА ГАЙДАДЖИЕВА е родена през 1958 г. в гр. Ивайловград. Завършва висшето си образование в ПУ „Паисий Хилендарски" – специалност българска филология (1981). Защитава дисертация, представяща прозодичната организация на централнородопския говор (2007). В момента е гл. асистент д-р в Катедрата по български език на Пловдивския университет. През 2002 г. е била на специализация по експериментална фонетика в гр. Торун, Полша, при проф. Ирена Савицка. Организатор и ръководител е на няколко теренни диалектоложки експедиции  в различни райони на Родопите – Смолянско, Златоградско, Велинградско, някои от които с международно участие. Научните й интереси са в областта на диалектологията, ономастиката фонетиката и фонологията, историята на българския книжовен език. Член е на Комисията по диалектология към Международния комитет на славистите и на Съюза на учените в България – клон Пловдив.

Избрани публикации:

  • Иванка Гайдаджиева. Особености при изграждането на акцентно-ритмичните единици в смолянския говор. // Научни трудове на ПУ, 1998, т. 36, бр. 1, 1998. Филологии, с. 105 – 109.
  • Иванка Гайдаджиева. Интонация на речеви актове, използвани в диалектни текстове от Смолянско. // Научни трудове на ПУ, 1999, т. 37, бр. 1, 1999. Филологии,  с. 327 – 330.                
  • Иванка Гайдаджиева. Опит за представяне на прозодичната организация на смолянския говор. // Научни трудове на ПУ, т. 38, кн. 1, 2000. Филологии, с. 59 – 64.
  • Иванка Гайдаджиева. Сегашното състояние на говора на селата Букаците, Горово и Елево, Смолянско (фонетични особености). // Научни трудове на ПУ, т. 40, бр. 1, 2002. Филология, с. 75 – 80.
  • Иванка Гайдаджиева. Преглед на проучванията върху фонетичните особености на смолянския говор. // Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев. Пловдив, 2006, с. 134 – 142.
  • Иванка Гайдаджиева. Акцентно-сричкова структура на фонетичната дума в централнородопския говор. // Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст.н.с. І ст. д.ф.н. Йордан Пенчев Пенчев, С., 2006,  с. 377 – 381.
  • Иванка Гайдаджиева. Правопис на думи и форми с преглас на етимологично а  в  българския     език. // Актуални проблеми на съвременната българска книжовна  норма. Пловдив, Контекст, 2010, 93 – 97.
  • Иванка Гайдаджиева. Обзор на проучванията, посветени на родопските вокали [ô] и [ê]. // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив: Контекст, 2011, 115 – 122. 
  • Иванка Гайдаджиева. Интересна микродиалектна особеност в говора на село Аламовци, Златоградско. // Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2012, с. 219 – 225.
  • Иванка Гайдаджиева. Акустичен анализ на българските гласни с помощта на програмата SARP5. Участие с доклад в Международните юбилейни Паисиеви четения „250 години „История славянобългарска", Пловдив, 2 – 3 ноември 2012 г. (в съавторство с Нина Чочева). // Научни трудове на ПУ, т. 50, бр. 1, сб. В, 2012 – Филология, с. 179 – 186.