гл. ас. Мариана Куршумова

МАРИАНА МАТЕЕВА КУРШУМОВА е родена в гр. Пловдив през 1961 г. Завършила е магистърска програма по българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски". През периода 1986 – 1989 г. е редовен докторант към катедра „Български език" при ПУ „Паисий Хилендарски" с дисертационна тема „Пловдивската книжовноезикова школа". От 1989 г. работи в ПУ „Паисий Хилендарски". В момента е гл. асистент в катедра „Български език". Научните й интереси са в областта на историята на новобългарския книжовен език и проблемите на съвременния български език. Член на Съюз на учените в България – Пловдив, член на Съвета на ДЕСПЧС към ПУ „Паисий Хилендарски". Участвала е в множество научни форуми с изследвания върху теми от интересуващите я научни области. Участвала е в следните проекти: „Националноезиковата програма на Българското възраждане. Нови прочити", фонд „Научни изследвания" при ПУ „Паисий Хилендарски" с ръководител: проф. д.ф.н. Диана П. Иванова (2009 – 2010); „Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма" с ръководител: доц. д.ф.н. Вера Маровска (Научноизследователски проект към ФНИ при ПУ „Паисий Хилендарски".)

ПУБЛИКАЦИИ

 

Статии:

 • За някои разлики в изданията на „Основа за българска граматика" от Йоаким Груев с оглед на възгледите му за българския език. //  Научни трудове на ПУ, Филологии, том 27, бр. 1, 1989, с. 123 – 128.
 • Влиянието на Пловдивската книжовноезикова школа с оглед мекостта на съгласните Ж, Ч, Ш. // Научни трудове на ПУ, Филологии, том 30, бр. 1, 1992, с. 77 – 84.
 • Отзвукът за езиковите схващания на Н. Геров и Й. Груев сред техните съвременници. // Научни трудове на ПУ, Език и свят, том 31, бр. 1, 1993, с. 165 – 171.
 • За някои разлики в езиковата практика на Н. Геров и Й. Груев. // Научни трудове на ПУ, Филологии, том 32, бр. 1, 1994, с. 165 – 168.
 • За авторството на една възрожденска статия от в-к. „Цариградски вестник". // Доклади, Езикознание и методика на езиковото обучение, т. 1, Шумен, 1998, с. 214 – 221.
 • Говорът на Копривщица и моделът на Пловдивската школа. // Научни трудове на ПУ, Филологии, том 36, бр. 1, 1998, с. 149 – 155.
 • Правописният проект на филологическата комисия (1893г.) и отношението на Йоаким Груев към него. // Трудове на ВТУ, ФФ, том 33, бр. 2, Езикознание, 1997, с. 181 – 189 (текстът е отпечатан през 2002г.).
 • За „словосъчинението" в граматиката на Йоаким Груев. // Научни трудове на ПУ, Филологии, том 40, бр. 1, 2002, с. 107 – 114.
 • Отношението на Й.Груев към правописния проект на филологическата комисия от 1893 г. // Пространства на езика и присъствието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Иван Куцаров. Пловдив, 2002, с. 144 – 150.
 • Документи на Пловдивското възрожденско читалище и националноезиковото организиране на българите през третата четвърт на ХІХ век. // Научни трудове на ПУ, ФФ, том 47, бр. 1, сб. Б, 2009, с. 162 – 175
 • Националноезиковата програма на Българското възраждане. Нови прочити. Научни трудове на ПУ, ФФ, том 48, бр. 1, сб. А, 2010, с. 72 – 84 (в съавторство с Д. Иванова, М. Мицкова, Т. Бучкова).
 • Уставът на Пловдивското читалище с оглед формирането на административния стил през Възраждането // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив, 2011, с. 238 – 245.
 • Иван Евстратиев Гешов – активен носител и разпространител на Пловдивския езиков модел. // Езикът на времето (Юбилеен сборник, посветен на проф. дфн Ив. Куцаров). Пловдив, 2012, с. 226 – 238.
 • За авторството на Ив. Ев. Гешов в архивите на Регионалния исторически музей – Пловдив. // Научни трудове на ПУ, Филология, том 50, бр. 1, сб. В, 2012, с. 34 – 50.
 • Геровият препис на „История славянобългарска", или за знаците на историчността и осъществения езиков континуитет. // Научни трудове на ПУ, Филология, том 51, бр. 1, сб. А, 2013, с. 49 – 68.
 • Езиковата практика на пловдивската възрожденска интелигенция в контекста на теорията за градските говори // Сб. Езикови политики в европейски и национален контекст, ред. Д. Иванова. 2014.

Книги: 

 • Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Съставители: М. Куршумова (Кр. Чакърова, Ел. Гетова, Т. Гайдарова, Б. Борисов). Пловдив, Контекст,  2011.