Marianna Kurshumova

MARIANNA MATEEVA KURSHUMOVA was born in the city of Plovdiv in 1961. She has graduated from the postgraduate programme of Bulgarian Studies of the Paissii Hilendarski University of Plovdiv. During the period 1986-1989 she is a full time doctoral student at the chair of Bulgarian Language  of the Paissii Hilendarski University of Plovdiv with theme of the dissertation ‘The Plovdiv School of the Literary Language'. Since 1989 she has been working for the Paissii Hilendarski University of Plovdiv. Presently she is principal lecturer at the Department of Bulgarian Language. Her academic interests are in the field of the history of the new Bulgarian literary language and the problems of modern Bulgarian language. Member of the Union of Scientists in Bulgaria, member of the Council of Department of Language and Specialized Training of International Students. She has participated in a number of academic for a with papers on topics in her field of academic interest. She has participated in the following projects: ‘National Language Agenda of the Bulgarian Revival. New Readings', Department for Scientific Research Fund of the Paissii Hilendarski University of Plovdiv, project manager Professor Diana Ivanova, DSc (2009 – 2010); ‘Topical Problems of the Contemporary Bulgarian Literary Norm', project manager Associate Professor Vera Marovska, DSc (Department for Scientific Research Fund of the Paissii Hilendarski University of Plovdiv)

SELECTED PUBLICATIONS

 

Articles:

 • За някои разлики в изданията на „Основа за българска граматика" от Йоаким Груев с оглед на възгледите му за българския език. //  Научни трудове на ПУ, Филологии, том 27, бр. 1, 1989, с. 123 – 128.
 • Влиянието на Пловдивската книжовноезикова школа с оглед мекостта на съгласните Ж, Ч, Ш. // Научни трудове на ПУ, Филологии, том 30, бр. 1, 1992, с. 77 – 84.
 • Отзвукът за езиковите схващания на Н. Геров и Й. Груев сред техните съвременници. // Научни трудове на ПУ, Език и свят, том 31, бр. 1, 1993, с. 165 – 171.
 • За някои разлики в езиковата практика на Н. Геров и Й. Груев. // Научни трудове на ПУ, Филологии, том 32, бр. 1, 1994, с. 165 – 168.
 • За авторството на една възрожденска статия от в-к. „Цариградски вестник". // Доклади, Езикознание и методика на езиковото обучение, т. 1, Шумен, 1998, с. 214 – 221.
 • Говорът на Копривщица и моделът на Пловдивската школа. // Научни трудове на ПУ, Филологии, том 36, бр. 1, 1998, с. 149 – 155.
 • Правописният проект на филологическата комисия (1893г.) и отношението на Йоаким Груев към него. // Трудове на ВТУ, ФФ, том 33, бр. 2, Езикознание, 1997, с. 181 – 189 (текстът е отпечатан през 2002г.).
 • За „словосъчинението" в граматиката на Йоаким Груев. // Научни трудове на ПУ, Филологии, том 40, бр. 1, 2002, с. 107 – 114.
 • Отношението на Й.Груев към правописния проект на филологическата комисия от 1893 г. // Пространства на езика и присъствието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Иван Куцаров. Пловдив, 2002, с. 144 – 150.
 • Документи на Пловдивското възрожденско читалище и националноезиковото организиране на българите през третата четвърт на ХІХ век. // Научни трудове на ПУ, ФФ, том 47, бр. 1, сб. Б, 2009, с. 162 – 175
 • Националноезиковата програма на Българското възраждане. Нови прочити. Научни трудове на ПУ, ФФ, том 48, бр. 1, сб. А, 2010, с. 72 – 84 (в съавторство с Д. Иванова, М. Мицкова, Т. Бучкова).
 • Уставът на Пловдивското читалище с оглед формирането на административния стил през Възраждането // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив, 2011, с. 238 – 245.
 • Иван Евстратиев Гешов – активен носител и разпространител на Пловдивския езиков модел. // Езикът на времето (Юбилеен сборник, посветен на проф. дфн Ив. Куцаров). Пловдив, 2012, с. 226 – 238.
 • За авторството на Ив. Ев. Гешов в архивите на Регионалния исторически музей – Пловдив. // Научни трудове на ПУ, Филология, том 50, бр. 1, сб. В, 2012, с. 34 – 50.
 • Геровият препис на „История славянобългарска", или за знаците на историчността и осъществения езиков континуитет. // Научни трудове на ПУ, Филология, том 51, бр. 1, сб. А, 2013, с. 49 – 68.
 • Езиковата практика на пловдивската възрожденска интелигенция в контекста на теорията за градските говори // Сб. Езикови политики в европейски и национален контекст, ред. Д. Иванова. 2014.

Books: 

 • Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Съставители: М. Куршумова (Кр. Чакърова, Ел. Гетова, Т. Гайдарова, Б. Борисов). Пловдив, Контекст,  2011.