ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНИ АНКЕТИ С УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

гл. ас. д-р Ваня Гайдаджиева

гл. ас. д-р Фани Бойкова

 

 Проведена е анкета, която е представена по-долу, в три училища и в ПУ „Паисий Хилендарски" сред студенти от различни специалности.

Общо са попълнили анкети 162 души от които:

  • 93-ма ученици
  • 69 студенти

Анкетирането е проведено на доброволен принцип на участие, анкетите са анонимни, отбелязани са само името на училището/специалността, клас/курс.

Училищата са:

  • СОУ „П. К. Яворов"
  • ПГЕЕ Пловдив
  • ЕГ"Иван Вазов".

Анкети са попълнили студенти от специалностите:

  • Българска филология
  • Славянска филология
  • Етнология.

Изказваме благодарност на колегата Мариана Куршумова за помощта при анкетирането на студенти.

Анкетата включва въпроси с отворен отговор и с избираем.

Прилагаме и сканирани, подборно представени анкети.