ас. д-р Роберто Адинолфи

РОБЕРТО АДИНОЛФИ е роден в Неапол (Италия) през 1978. Завършва висшето си образование в Неаполския университет „L'Orientale" по специалността езици и култури от източна Европа (2001). През 2002 спечелва докторантски конкурс по славистика в Римския университет „La Sapienza". Защитава дисертацията си през 2006 г. В периода 2007 – 2009 г. работи като преводач в италиански издателства и превежда съвремени български автори за италианската читателска аудитория. Превел е на италиански език разкази на Христо Смирненски и Светослав Минков, а също и една статия от македонски на италиански. Член е на ACLA (American Comparative Literature Association) от 2012 г., и на ICLA (International Comparative Literature Association) от 2013 г. Участвал е в международни конференции, кръгли маси и научни събития в България, Италия, САЩ. Автор е на статии с теми от българската и източноевропейска литература и култура. От 2013 г. е лектор по италиански език в Пловивския ниверситет „Паисий Хилендарски", Пловдив.  

Избрани публикации

Статии:

  • Книгата за Синтипа в България: ръкописни и печатни версии. // Литературна мисъл, бр. 1, 2010, с. 79 – 99.
  • Il potere demiurgico del Diavolo in alcuni apocrifi dualistici, Scripta & e-scripta 8 - 9, 2010, р. 475 – 493.
  • Il tema della ribellione diabolica in alcuni scritti catari e bogomili, „Quaderni di Studi Indo-Mediterranei", IV (2011), a cura di Carlo Saccone, р. 123 – 137.
  • La ricezione in area slavo-balcanica del Libro di Sindbād, Orientalia Parthenopea XI (2011), a cura di Giovanni Borriello, р. 63 – 89.

Доклади

  • Някои наблюдения върху разказа „Автобиография" на Камен Калчев. // Balkanistic forum, бр. 1 – 2,  Благоевград, 2008, с. 302 – 307.
  • Евангелие Варфоломея: образът на Дьявола и Ада. Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum. Materiay z Midzynarodowej konferencji Naukowej „Biblia Slavorum Apocryphorum. II. Novum Testamentum" Łódź, 15-17 maja 2009 r., pod red. G. Minczewa, M. Skowronek, I. Petrova. Łódź, 2009, р. 119 – 128.
  • „I mutamenti della lingua bulgara negli ultimi vent'anni". // A vent'anni dalla caduta del Muro di Berlino: testimonianze, rappresentazioni, riflessioni, a cura di Tiziana D'Amico. Napoli, 2011, р. 105 – 114.
  • Building development in Sofia between 19th and 20th centuries. // Balkanistic Forum, бр. 3. Благоевград, 2011, с. 105 – 110.
  • Storie e memorie di Vasilije Petrovic, Paisij Hilendarski, Sofronij Vracanski / a cura di Armando Pitassio . (Napoli edizionali scientific italiane, 2003). Some critical observations. // Научни трудове. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", том 50, кн. 1, Сб. А, 2012, с. 107 - 114.