Тенчо Дерекювлиев

Тенчо Дерекювлиев е филолог българист. Бакалавърска и магистърска степен получава в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". В момента е докторант по българска диалектология, с научен ръководител чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев.

От 2007 г. преподава български език на чуждестранни студенти в Университета по хранителни технологии – Пловдив. Първоначално като хоноруван, а в последствие и като щатен преподавател.

Научните му интереси са концентрирани в областта на българската диалектология и книжовноезиковата система.

Тенчо Дерекювлиев е член на Съюза на българските журналисти, автор на множество материали в сферата на артжурналистиката, на интервюта с представители на науката и изкуството, публикувани в електронни и печатни медии, сред които и изданието за образование, наука и култура „Пловдивски университет". Основател и главен редактор на академично-информационното издание „УХТ спектър". Доказан водещ на публични форуми с разножанров характер. 

Избрани научни статии

  • Местоименните наречия в диалектоложките монографии на Любомир Милетич. // Българска реч, кн. 2, 2013.
  • О структурно-семантической роли болгарского определенного артикля. // Первая международная студенческая научно-практическая конференция. Студенчество в науке – инновационный потенциал будущего.  Набережные челны, 2013.
  • Морфемната структура на определителния член при сингуларните адективни форми (genus masculinum) // Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Университетско издателство Паисий Хилендарски", Пловдив, 2012. ISBN 978-954-423-797-4
  • Детерминативната функция на съюза ИЛИ //  Scientific Researches of the Union of the Scientists Plovdiv. Series B.Natural Sciences and the Humanities. Vol. XIII. Plovdiv, 2012, ISNN 1311 9192
  • За генезиса на назалния компонент в диалектните форми пендесе, девендесе. –В: Безкрайността на словото.Сборник с доклади от Тринадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2011. Издателство „Контекст", Пловдив, 2012. ISBN 978-954-8238-39-7